Tra cứu lương chuyên viên vật tư

Biểu đồ lương chuyên viên vật tư

9,928,571 vnđ

( Chín triệu Chín trăm Hai mươi Tám ngàn Năm trăm Bảy mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên vật tư là: 9,928,571 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên vật tư