Tra cứu lương chuyên viên vật tư

Biểu đồ lương chuyên viên vật tư

11,333,333 vnđ

( Mười một triệu Ba trăm Ba mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên vật tư là: 11,333,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên vật tư