Tra cứu lương chuyên viên vận hành

Biểu đồ lương chuyên viên vận hành

12,451,086 vnđ

( Mười hai triệu Bốn trăm Năm mươi Một ngàn Tám mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên vận hành là: 12,451,086 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên vận hành