Tra cứu lương chuyên viên vận hành

Biểu đồ lương chuyên viên vận hành

13,322,033 vnđ

( Mười ba triệu Ba trăm Hai mươi Hai ngàn Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên vận hành là: 13,322,033 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên vận hành