Tra cứu lương chuyên viên tuyển dụng

Biểu đồ lương chuyên viên tuyển dụng

10,435,714 vnđ

( Mười triệu Bốn trăm Ba mươi Năm ngàn Bảy trăm Mười bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên tuyển dụng là: 10,435,714 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên tuyển dụng