Tra cứu lương chuyên viên truyền thông

Biểu đồ lương chuyên viên truyền thông

10,841,666 vnđ

( Mười triệu Tám trăm Bốn mươi Một ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên truyền thông là: 10,841,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên truyền thông