Tra cứu lương chuyên viên truyền thông

Biểu đồ lương chuyên viên truyền thông

11,451,612 vnđ

( Mười một triệu Bốn trăm Năm mươi Một ngàn Sáu trăm Mười hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên truyền thông là: 11,451,612 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên truyền thông