Tra cứu lương chuyên viên thu mua

Biểu đồ lương chuyên viên thu mua

9,857,142 vnđ

( Chín triệu Tám trăm Năm mươi Bảy ngàn Một trăm Bốn mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên thu mua là: 9,857,142 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên thu mua