Tra cứu lương chuyên viên thiết kế

Biểu đồ lương chuyên viên thiết kế

11,187,943 vnđ

( Mười một triệu Một trăm Tám mươi Bảy ngàn Chín trăm Bốn mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên thiết kế là: 11,187,943 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên thiết kế