Tra cứu lương chuyên viên thiết kế

Biểu đồ lương chuyên viên thiết kế

11,465,346 vnđ

( Mười một triệu Bốn trăm Sáu mươi Năm ngàn Ba trăm Bốn mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên thiết kế là: 11,465,346 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên thiết kế