Tra cứu lương chuyên viên thẻ

Biểu đồ lương chuyên viên thẻ

8,065,789 vnđ

( Tám triệu Sáu mươi Năm ngàn Bảy trăm Tám mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên thẻ là: 8,065,789 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên thẻ