Tra cứu lương chuyên viên thẻ

Biểu đồ lương chuyên viên thẻ

8,851,851 vnđ

( Tám triệu Tám trăm Năm mươi Một ngàn Tám trăm Năm mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên thẻ là: 8,851,851 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên thẻ