Tra cứu lương chuyên viên thẩm định

Biểu đồ lương chuyên viên thẩm định

8,017,241 vnđ

( Tám triệu Mười bảy ngàn Hai trăm Bốn mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên thẩm định là: 8,017,241 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên thẩm định