Tra cứu lương chuyên viên thẩm định

Biểu đồ lương chuyên viên thẩm định

7,916,666 vnđ

( Bảy triệu Chín trăm Mười sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên thẩm định là: 7,916,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên thẩm định