Tra cứu lương chuyên viên thẩm định dự án

Biểu đồ lương chuyên viên thẩm định dự án

6,000,000 vnđ

( Sáu triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên thẩm định dự án là: 6,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên thẩm định dự án