Tra cứu lương chuyên viên tái bảo hiểm

Biểu đồ lương chuyên viên tái bảo hiểm

12,450,000 vnđ

( Mười hai triệu Bốn trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên tái bảo hiểm là: 12,450,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên tái bảo hiểm