Tra cứu lương chuyên viên tái bảo hiểm

Biểu đồ lương chuyên viên tái bảo hiểm

14,000,000 vnđ

( Mười bốn triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên tái bảo hiểm là: 14,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên tái bảo hiểm