Tra cứu lương chuyên viên sự kiện

Biểu đồ lương chuyên viên sự kiện

10,612,903 vnđ

( Mười triệu Sáu trăm Mười hai ngàn Chín trăm Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên sự kiện là: 10,612,903 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên sự kiện