Tra cứu lương chuyên viên sự kiện

Biểu đồ lương chuyên viên sự kiện

11,343,750 vnđ

( Mười một triệu Ba trăm Bốn mươi Ba ngàn Bảy trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên sự kiện là: 11,343,750 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên sự kiện