Tra cứu lương chuyên viên quan hệ

Biểu đồ lương chuyên viên quan hệ

11,869,565 vnđ

( Mười một triệu Tám trăm Sáu mươi Chín ngàn Năm trăm Sáu mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên quan hệ là: 11,869,565 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên quan hệ