Tra cứu lương chuyên viên quan hệ khách hàng

Biểu đồ lương chuyên viên quan hệ khách hàng

12,228,260 vnđ

( Mười hai triệu Hai trăm Hai mươi Tám ngàn Hai trăm Sáu mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên quan hệ khách hàng là: 12,228,260 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên quan hệ khách hàng