Tra cứu lương chuyên viên pháp lý

Biểu đồ lương chuyên viên pháp lý

13,742,857 vnđ

( Mười ba triệu Bảy trăm Bốn mươi Hai ngàn Tám trăm Năm mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên pháp lý là: 13,742,857 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên pháp lý