Tra cứu lương chuyên viên pháp lý

Biểu đồ lương chuyên viên pháp lý

13,481,818 vnđ

( Mười ba triệu Bốn trăm Tám mươi Một ngàn Tám trăm Mười tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên pháp lý là: 13,481,818 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên pháp lý