Tra cứu lương chuyên viên pháp chế

Biểu đồ lương chuyên viên pháp chế

12,377,358 vnđ

( Mười hai triệu Ba trăm Bảy mươi Bảy ngàn Ba trăm Năm mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên pháp chế là: 12,377,358 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên pháp chế