Tra cứu lương chuyên viên pháp chế

Biểu đồ lương chuyên viên pháp chế

13,000,000 vnđ

( Mười ba triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên pháp chế là: 13,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên pháp chế