Tra cứu lương chuyên viên nội dung

Biểu đồ lương chuyên viên nội dung

10,433,333 vnđ

( Mười triệu Bốn trăm Ba mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên nội dung là: 10,433,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên nội dung