Tra cứu lương chuyên viên nghiên cứu

Biểu đồ lương chuyên viên nghiên cứu

9,222,222 vnđ

( Chín triệu Hai trăm Hai mươi Hai ngàn Hai trăm Hai mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên nghiên cứu là: 9,222,222 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên nghiên cứu