Tra cứu lương chuyên viên nghiên cứu

Biểu đồ lương chuyên viên nghiên cứu

11,956,521 vnđ

( Mười một triệu Chín trăm Năm mươi Sáu ngàn Năm trăm Hai mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên nghiên cứu là: 11,956,521 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên nghiên cứu