Tra cứu lương chuyên viên

Biểu đồ lương chuyên viên

12,114,754 vnđ

( Mười hai triệu Một trăm Mười bốn ngàn Bảy trăm Năm mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên là: 12,114,754 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên