Tra cứu lương chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Biểu đồ lương chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

11,445,312 vnđ

( Mười một triệu Bốn trăm Bốn mươi Năm ngàn Ba trăm Mười hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên khách hàng doanh nghiệp là: 11,445,312 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên khách hàng doanh nghiệp