Tra cứu lương chuyên viên kế hoạch

Biểu đồ lương chuyên viên kế hoạch

11,947,368 vnđ

( Mười một triệu Chín trăm Bốn mươi Bảy ngàn Ba trăm Sáu mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên kế hoạch là: 11,947,368 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên kế hoạch