Tra cứu lương chuyên viên hành chính

Biểu đồ lương chuyên viên hành chính

11,473,404 vnđ

( Mười một triệu Bốn trăm Bảy mươi Ba ngàn Bốn trăm Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên hành chính là: 11,473,404 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên hành chính