Tra cứu lương chuyên viên hành chính

Biểu đồ lương chuyên viên hành chính

10,612,781 vnđ

( Mười triệu Sáu trăm Mười hai ngàn Bảy trăm Tám mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên hành chính là: 10,612,781 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên hành chính