Tra cứu lương chuyên viên giám sát

Biểu đồ lương chuyên viên giám sát

18,944,444 vnđ

( Mười tám triệu Chín trăm Bốn mươi Bốn ngàn Bốn trăm Bốn mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên giám sát là: 18,944,444 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên giám sát