Tra cứu lương chuyên viên dự án

Biểu đồ lương chuyên viên dự án

13,989,743 vnđ

( Mười ba triệu Chín trăm Tám mươi Chín ngàn Bảy trăm Bốn mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên dự án là: 13,989,743 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên dự án