Tra cứu lương chuyên viên đối ngoại

Biểu đồ lương chuyên viên đối ngoại

11,291,666 vnđ

( Mười một triệu Hai trăm Chín mươi Một ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên đối ngoại là: 11,291,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên đối ngoại