Tra cứu lương chuyên viên đối ngoại

Biểu đồ lương chuyên viên đối ngoại

12,416,666 vnđ

( Mười hai triệu Bốn trăm Mười sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên đối ngoại là: 12,416,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên đối ngoại