Tra cứu lương chuyên viên điều phối dự án

Biểu đồ lương chuyên viên điều phối dự án

17,500,000 vnđ

( Mười bảy triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên điều phối dự án là: 17,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên điều phối dự án