Tra cứu lương chuyên viên đền bù

Biểu đồ lương chuyên viên đền bù

17,500,000 vnđ

( Mười bảy triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên đền bù là: 17,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên đền bù