Tra cứu lương chuyên viên đầu tư

Biểu đồ lương chuyên viên đầu tư

15,875,000 vnđ

( Mười năm triệu Tám trăm Bảy mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên đầu tư là: 15,875,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên đầu tư