Tra cứu lương chuyên viên đấu thầu

Biểu đồ lương chuyên viên đấu thầu

11,368,421 vnđ

( Mười một triệu Ba trăm Sáu mươi Tám ngàn Bốn trăm Hai mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên đấu thầu là: 11,368,421 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên đấu thầu