Tra cứu lương chuyên viên đấu thầu

Biểu đồ lương chuyên viên đấu thầu

10,714,285 vnđ

( Mười triệu Bảy trăm Mười bốn ngàn Hai trăm Tám mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên đấu thầu là: 10,714,285 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên đấu thầu