Tra cứu lương chuyên viên đào tạo

Biểu đồ lương chuyên viên đào tạo

13,147,058 vnđ

( Mười ba triệu Một trăm Bốn mươi Bảy ngàn Năm mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên đào tạo là: 13,147,058 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên đào tạo