Tra cứu lương chuyên viên đào tạo

Biểu đồ lương chuyên viên đào tạo

12,687,203 vnđ

( Mười hai triệu Sáu trăm Tám mươi Bảy ngàn Hai trăm Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên đào tạo là: 12,687,203 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên đào tạo