Tra cứu lương chuyên viên chính sách

Biểu đồ lương chuyên viên chính sách

8,791,666 vnđ

( Tám triệu Bảy trăm Chín mươi Một ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên chính sách là: 8,791,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên chính sách