Tra cứu lương chuyên viên chính sách

Biểu đồ lương chuyên viên chính sách

9,600,000 vnđ

( Chín triệu Sáu trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên chính sách là: 9,600,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên chính sách