Tra cứu lương chuyên viên chính

Biểu đồ lương chuyên viên chính

11,149,625 vnđ

( Mười một triệu Một trăm Bốn mươi Chín ngàn Sáu trăm Hai mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên chính là: 11,149,625 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên chính