Tra cứu lương chuyên viên chính

Biểu đồ lương chuyên viên chính

11,706,647 vnđ

( Mười một triệu Bảy trăm Sáu ngàn Sáu trăm Bốn mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chuyên viên chính là: 11,706,647 VNĐ

Danh sách tin tuyển chuyên viên chính