Tra cứu lương chủ tịch hội đồng quản trị

Biểu đồ lương chủ tịch hội đồng quản trị

11,600,000 vnđ

( Mười một triệu Sáu trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chủ tịch hội đồng quản trị là: 11,600,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển chủ tịch hội đồng quản trị