Tra cứu lương chỉ huy trưởng

Biểu đồ lương chỉ huy trưởng

18,830,769 vnđ

( Mười tám triệu Tám trăm Ba mươi ngàn Bảy trăm Sáu mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chỉ huy trưởng là: 18,830,769 VNĐ

Danh sách tin tuyển chỉ huy trưởng