Tra cứu lương chỉ huy trưởng

Biểu đồ lương chỉ huy trưởng

16,653,465 vnđ

( Mười sáu triệu Sáu trăm Năm mươi Ba ngàn Bốn trăm Sáu mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chỉ huy trưởng là: 16,653,465 VNĐ

Danh sách tin tuyển chỉ huy trưởng