Tra cứu lương chỉ huy công trình

Biểu đồ lương chỉ huy công trình

18,320,312 vnđ

( Mười tám triệu Ba trăm Hai mươi ngàn Ba trăm Mười hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chỉ huy công trình là: 18,320,312 VNĐ

Danh sách tin tuyển chỉ huy công trình