Tra cứu lương biên phiên dịch tiếng anh

Biểu đồ lương biên phiên dịch tiếng anh

16,038,461 vnđ

( Mười sáu triệu Ba mươi Tám ngàn Bốn trăm Sáu mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của biên phiên dịch tiếng anh là: 16,038,461 VNĐ

Danh sách tin tuyển biên phiên dịch tiếng anh