Tra cứu lương biên phiên dịch tiếng anh

Biểu đồ lương biên phiên dịch tiếng anh

12,782,608 vnđ

( Mười hai triệu Bảy trăm Tám mươi Hai ngàn Sáu trăm Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của biên phiên dịch tiếng anh là: 12,782,608 VNĐ

Danh sách tin tuyển biên phiên dịch tiếng anh