Tra cứu lương biên kịch

Biểu đồ lương biên kịch

9,000,000 vnđ

( Chín triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của biên kịch là: 9,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển biên kịch