Tra cứu lương biên dịch viên

Biểu đồ lương biên dịch viên

8,843,750 vnđ

( Tám triệu Tám trăm Bốn mươi Ba ngàn Bảy trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của biên dịch viên là: 8,843,750 VNĐ

Danh sách tin tuyển biên dịch viên