Tra cứu lương biên dịch viên

Biểu đồ lương biên dịch viên

9,555,555 vnđ

( Chín triệu Năm trăm Năm mươi Năm ngàn Năm trăm Năm mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của biên dịch viên là: 9,555,555 VNĐ

Danh sách tin tuyển biên dịch viên