Tra cứu lương biên dịch tiếng trung

Biểu đồ lương biên dịch tiếng trung

13,092,592 vnđ

( Mười ba triệu Chín mươi Hai ngàn Năm trăm Chín mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của biên dịch tiếng trung là: 13,092,592 VNĐ

Danh sách tin tuyển biên dịch tiếng trung