Tra cứu lương biên dịch tiếng trung

Biểu đồ lương biên dịch tiếng trung

10,230,769 vnđ

( Mười triệu Hai trăm Ba mươi ngàn Bảy trăm Sáu mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của biên dịch tiếng trung là: 10,230,769 VNĐ

Danh sách tin tuyển biên dịch tiếng trung