Tra cứu lương biên dịch tiếng nhật

Biểu đồ lương biên dịch tiếng nhật

8,823,529 vnđ

( Tám triệu Tám trăm Hai mươi Ba ngàn Năm trăm Hai mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của biên dịch tiếng nhật là: 8,823,529 VNĐ

Danh sách tin tuyển biên dịch tiếng nhật