Tra cứu lương biên dịch tiếng nhật

Biểu đồ lương biên dịch tiếng nhật

12,016,129 vnđ

( Mười hai triệu Mười sáu ngàn Một trăm Hai mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của biên dịch tiếng nhật là: 12,016,129 VNĐ

Danh sách tin tuyển biên dịch tiếng nhật