Tra cứu lương biên dịch tiếng hàn

Biểu đồ lương biên dịch tiếng hàn

14,409,090 vnđ

( Mười bốn triệu Bốn trăm Chín ngàn Chín mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của biên dịch tiếng hàn là: 14,409,090 VNĐ

Danh sách tin tuyển biên dịch tiếng hàn