Tra cứu lương biên dịch tiếng hàn

Biểu đồ lương biên dịch tiếng hàn

16,157,894 vnđ

( Mười sáu triệu Một trăm Năm mươi Bảy ngàn Tám trăm Chín mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của biên dịch tiếng hàn là: 16,157,894 VNĐ

Danh sách tin tuyển biên dịch tiếng hàn