Tra cứu lương biên dịch tiếng anh

Biểu đồ lương biên dịch tiếng anh

10,315,217 vnđ

( Mười triệu Ba trăm Mười năm ngàn Hai trăm Mười bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của biên dịch tiếng anh là: 10,315,217 VNĐ

Danh sách tin tuyển biên dịch tiếng anh