Tra cứu lương biên dịch tiếng anh

Biểu đồ lương biên dịch tiếng anh

12,100,000 vnđ

( Mười hai triệu Một trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của biên dịch tiếng anh là: 12,100,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển biên dịch tiếng anh