Tra cứu lương bếp trưởng nhà hàng

Biểu đồ lương bếp trưởng nhà hàng

18,454,545 vnđ

( Mười tám triệu Bốn trăm Năm mươi Bốn ngàn Năm trăm Bốn mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bếp trưởng nhà hàng là: 18,454,545 VNĐ

Danh sách tin tuyển bếp trưởng nhà hàng