Tra cứu lương bếp trưởng

Biểu đồ lương bếp trưởng

12,266,666 vnđ

( Mười hai triệu Hai trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bếp trưởng là: 12,266,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển bếp trưởng