Tra cứu lương bếp phó

Biểu đồ lương bếp phó

16,928,571 vnđ

( Mười sáu triệu Chín trăm Hai mươi Tám ngàn Năm trăm Bảy mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bếp phó là: 16,928,571 VNĐ

Danh sách tin tuyển bếp phó