Tra cứu lương bếp phó

Biểu đồ lương bếp phó

18,863,636 vnđ

( Mười tám triệu Tám trăm Sáu mươi Ba ngàn Sáu trăm Ba mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bếp phó là: 18,863,636 VNĐ

Danh sách tin tuyển bếp phó