Tra cứu lương bartender

Biểu đồ lương bartender

7,437,500 vnđ

( Bảy triệu Bốn trăm Ba mươi Bảy ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bartender là: 7,437,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển bartender