Tra cứu lương bảo vệ trường học

Biểu đồ lương bảo vệ trường học

8,272,727 vnđ

( Tám triệu Hai trăm Bảy mươi Hai ngàn Bảy trăm Hai mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bảo vệ trường học là: 8,272,727 VNĐ

Danh sách tin tuyển bảo vệ trường học