Tra cứu lương bảo trì điện

Biểu đồ lương bảo trì điện

8,535,087 vnđ

( Tám triệu Năm trăm Ba mươi Năm ngàn Tám mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bảo trì điện là: 8,535,087 VNĐ

Danh sách tin tuyển bảo trì điện