Tra cứu lương bảo trì điện

Biểu đồ lương bảo trì điện

8,253,205 vnđ

( Tám triệu Hai trăm Năm mươi Ba ngàn Hai trăm Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bảo trì điện là: 8,253,205 VNĐ

Danh sách tin tuyển bảo trì điện