Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay

Chi tiết tuyển dụng

Tuyển dụng Java/ .NET Developer

Địa điểm tuyển dụng: Hồ Chí Minh
Mức lương: 20 triệu - 30 triệu
Email:
SĐT:
Tin xác thực Lượt xem: 89

Thông tin tuyển dụng nhanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Số lượng cần tuyển: 0

Ngành nghề:

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chức vụ: Trưởng Nhóm

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu


Mô tả công việc

Division/Country: Hanwha Life Insurance Vietnam /Công ty BH Nhân Thọ Hanwha Life Việt Nam
Immediate Supervisor’s Position Title: IT Sr. Manager /Trưởng phòng cấp cao- phòng CNTT
Role Purpose:
To develop and maintain IT systems such as e-Submission system, Agency Management system,… and support some other systems
Để phát triển và duy trì các hệ thống: e-Submission system, Agency Management system,... và hỗ trợ các hệ thống khác.
Key Accountabilities and Performance Measures Impacted:
A. Key Accountabilities
1. Plans, develops, tests, and documents computer programs, applying knowledge of programming techniques and computer systems: Evaluates user request for new or modified program such as for e-Submission system, Agency Compensation system, … and other systems. Statistical study of traffic patterns, or analyzing and developing specifications for bridge design, to determine feasibility, cost and time required compatibility with current system, and computer capabilities
Lập kế hoạch, phát triển, kiểm tra và các chương trình, áp dụng các kiến thức về kỹ thuật lập trình và hệ thống máy tính: Ước lượng yêu cầu người sử dụng cho chương trình mới hoặc sửa đổi cho các hệ thống: e-Submission system, Agency Compensation system và hỗ trợ các hệ thống khác. Phân tích và phát triển kỹ thuật, thiết kế để xác định tính khả thi, chi phí và thời gian yêu cầu khả năng tương thích với hệ thống hiện tại, và khả năng máy tính.
2. Consults with user to identify current operating procedures and clarify program objectives.
Tư vấn cho người sử dụng để xác định quy trình hoạt động hiện tại và làm rõ các mục tiêu chương trình.
3. Reads manuals, periodicals, and technical reports to learn ways to develop programs that meet user requirements.
Đọc hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật để tìm cách phát triển các chương trình đáp ứng yêu cầu của người dùng..
4. Analyze the business need and impact of new products and services on the system and suggest solutions. Supervise User Requirements, Business Analysts and Program Developers in daily operations and specific projects.
Phân tích các nhu cầu kinh doanh và ảnh hưởng của các sản phẩm mới và dịch vụ trên hệ thống để đề xuất các giải pháp. Hổ trợ người dùng, nhân viên phân tích kinh doanh và các Lập trình viên trong công việc hàng ngày và dự án cụ thể.
5. Formulates plan outlining steps required to develop program, using structured analysis and design
Công thức hoá kế hoạch phác thảo các bước cần thiết để phát triển chương trình, sử dụng phân tích cấu trúc và thiết kế.
6. Writes documentation to describe program development, logic, coding, and corrections
Viết tài liệu mô tả sự phát triển chương trình, logic, mã hóa, và chỉnh sửa.
7. Analyzes, reviews, and alters program to increase operating efficiency or adapt to new requirements
Phân tích, đánh giá, và làm thay đổi chương trình để tăng tính hiệu quả hoặc thích ứng với yêu cầu mới.
8. Writes manual for users to describe installation and operating procedures
Viết hướng dẫn cho người sử dụng để mô tả các thủ tục cài đặt và hoạt động.
B. Autonomy
1. Development software skill, base on business process and business requirements. Programmer will design system and programming, implementation for using in the company.
Kỹ năng phát triển phần mềm, căn cứ vào qui trình nghiệp vụ và các yêu cầu nghiệp vụ. Lập trình viên sẽ thiết kế hệ thống và lập trình, thực hiện để sử dụng trong công ty.
2. Work with operation to find out the daily policy schedule are printing correctly, and customization the letters, reports, getting suggestion from eBao if needs.
Làm việc với bộ phận nhiệp vụ để tìm hiểu bộ hợp đồng hàng ngày được in một cách chính xác, và thay đổi các thư, báo cáo theo yêu cầu với sự hổ trợ từ eBao nếu cần.
3. Identify any opportunity to improve the processes of operation and sales force, automation processes by using software development.
Xác định những cơ hội để cải thiện các quy trình nghiệp vụ, quy trình tự động hóa bằng cách sử dụng phát triển phần mềm.
C. Problem Solving
1. Managing user requirements, getting user requirements to make sure scopes of work are meet user requirements and minimize system development.
Quản lý yêu cầu người sử dụng, thu thập yêu cầu của người sử dụng để đảm bảo phạm vi công việc là đáp ứng yêu cầu người sử dụng và giảm thiểu phát triển hệ thống.
2. Working with operation and vendor to identify the customization task is in local IT team or in non-core coding system change.
Làm việc với bộ phận Nghiệp vụ và đối tác để xác định công việc yêu cầu thay đổi thuộc trong nội bộ IT hoặc trong hệ thống hổ trợ.
3. Allocate and system design in e-Submission system to meet the product launching date of the company when they have new product to the market.
Bố trí và thiết kế hệ thống e-Submission để đáp ứng ngày ra mắt sản phẩm mới của công ty.

Quyền lợi được hưởng

- Lương Tháng 13, Bonus hàng năm
- Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn 24/24
- YEP, Outing...

Yêu cầu công việc

Qualification:
- University or College graduate
Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng
- Having ability to design system and system architecture. Skills in programming & business are required.
Có khả năng thiết kế hệ thống và kiến trúc hệ thống. Yêu cầu về kỹ năng lập trình và nghiệp vụ.
Knowledge:
- Experience in .NET framework, C#, ASP.NET MVC, Web API
- Experience in Entity Framework
- Experience CSS/HTML, JQuery, Java scripts
- Have knowledge in Java (J2EE/Spring/Hibernate…) is plus.
- Good OOP design
- Good knowledge in object-oriented system design and software development process
- Design and develop in Crystal Report
- Design database as the business requirements (Oracle/MS SQL)
Skills:
*** Interpersonal Skills:
- Communication Skills:
Effective communication of information, situations and issues, and expression of opinions in a setting of international organization
- Kỹ năng giao tiếp:
Giao tiếp hiệu quả thông tin, tình huống và các vấn đề, và bày tỏ quan điểm chuyên nghiêp trong tổ chức quốc tế
- Co-operation:
Able to work effectively with various levels of the organization, intra and inter-department/functional unit, with users, superiors and peers
- Hợp tác:
Có thể làm việc hiệu quả với các vị trí khác nhau của công ty, các bộ phận trong nội bộ và giữa các phòng ban, với người dùng, cấp trên và đồng nghiệp
*** Business Skills:
- Work Standards:
Hard working and able to work efficiently and effectively under tight schedules
Comply with work discipline
- Tiêu chuẩn làm việc:
Làm việc chăm chỉ và có khả năng làm việc hiệu quả và có hiệu quả theo lịch trình chặt.
Tuân thủ kỷ luật
- Planning Skills:
Effectively manage and plan resource to meet pressing priorities/schedules and rapidly changing needs, which are often encountered in a new market/office situation.
- Kỹ năng lập kế hoạch:
Quản lý hiệu quả và lập kế hoạch nguồn lực để đáp ứng các công việc khẩn trương và nhu cầu thay đổi nhanh chóng, thường gặp trong một thị trường mới.
- Confidentiality:
Accord all business dealings with the level of confidentiality required in the course of the work.
- Bảo mật:
Chấp nhận tất cả các giao dịch nghiệp vụ với mức độ bảo mật cần thiết trong quá trình làm việc.

Yêu cầu hồ sơ

- Sơ yêu lý lịch

- Đơn xin việc

- Các giấy tờ liên quan

Thông tin liên hệ

Người liên hệ:

Địa chỉ:Lầu 14, Tòa nhà Fideco, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM

Hạn nộp hồ sơ:19/10/2019


Giới thiệu về Công ty


Việc làm tương tựViệc làm tương tự

QR CODE