Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
20 triệu - 30 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
20 triệu - 30 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
20 triệu - 30 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
15 triệu - 20 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
15 triệu - 20 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
15 triệu - 20 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
20 triệu - 30 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
20 triệu - 30 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
5 triệu - 7 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
15 triệu - 20 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
20 triệu - 30 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Phước
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
20 triệu - 30 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
15 triệu - 20 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Gunzetal (Việt Nam)
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 20 VSIP II-A, đường số 32, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Xã Tân Bình , Thị trấn Bắc Tân Uyên , Bình Dương , Việt Nam